Regulamin strony internetowej

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.freshmarket.pl należącej do: „ŻABKA POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod 61-821) przy Placu Andersa 7, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367032 o kapitale zakładowym 35.303.000,00 złotych w całości pokrytym, NIP 527-26-38-392, REGON: 142624259, zwany dalej Właścicielem strony.
Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
Strona – platforma internetowa www.freshmarket.pl
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony.

Postanowienia ogólne

1. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

2. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie, wraz z ich cenami i opisem służą wyłącznie prezentacji przykładowych produktów oferowanych w placówkach sieci handlowej i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku oraz cen w poszczególnych placówkach.

3. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Właściciela strony. Wykorzystanie w całości lub części treści lub elementów zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie prawa.

4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela strony użytkownik strony nie może:
a) wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
b) modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

5. Prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

6. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony. Właściciel strony nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

7. Udostępnienie informacji lub materiałów Właścicielowi strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Właściciela strony tych informacji lub materiałów wedle własnego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

8. W ramach Strony prezentowane są różne treści pochodzące od Właściciela strony. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi treściami.

9. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie opublikowana na Stronie i wchodzi w ciągu 14 dni od jej publikacji.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt z Właścicielem strony:

Żabka Polska sp. z o.o.
Plac Andersa 7
61 -821 Poznań
e-mail: sekretariat@zabka.pl